Yang Kai: Luminous Time - from River Seine to the Yellow River

Changzhou Art Gallery, Changzhou, China
November 18 - December 17, 2023
Yang Kai